Trung tâm đào tạo kỹ năng mềm

Trung tâm đào tạo kỹ năng mềm là đơn vị đào tạo trực thuộc Học Viện Nông nghiệp Việt Nam, có tài khoản, con dấu riêng. Trung tâm có chức năng cung cấp dịch vụ đào tạo kỹ năng mềm cho tất cả sinh viên chính quy của Học viện Nông nghiệp Việt Nam và các đối tượng khác có nhu cầu. Xem tiếp