kynanggiaotiep

  1. Mục tiêu học phần:
  • Về kiến thức: Hiểu được tầm quan trọng của giao tiếp trong cuộc sống. Phân tích được cấu trúc của giao tiếp; xác định được các nguyên tắc và phong cách trong giao tiếp; phân loại được các phương tiện giao tiếp; Phân tích được các bước thực hiện bài thuyết trình, tổ chức đàm phán hiệu quả. Phân biệt được nghe và lắng nghe. Chỉ ra được những yêu cầu dành cho người đưa và nhận phản hồi.
  • Về kỹ năng: Có khả năng thực hiện độc lập không cần hướng dẫn các thao tác của kỹ năng thuyết trình, kỹ năng lắng nghe –phản hồi, kỹ năng đàm phán. Vận dụng linh hoạt các kỹ năng giao tiếp vào tình huống cụ thể của cá nhân và nhóm.
  • Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Chủ động, tích cực và sáng tạo trong quá trình tham gia học tập học phần; Phát huy tính tương tác trong học tập. Sẵn sàng, chủ động áp dụng các kỹ năng giao tiếp được học trong các mối quan hệ xã hội của bản thân. Nhận thức đúng đắn về vai trò của học phần đối với cuộc sống và nghề nghiệp sau này. Tự tin trong quá trình giao tiếp.
  1. Mô tả nội dung vắn tắt của học phần:

         Kỹ năng giao tiếp (Communication Skills): Khái quát về giao tiếp; Cấu trúc giao tiếp; Các phương tiện giao tiếp; Các nguyên tắc và phong cách giao tiếp; Kỹ năng thuyết trình; Kỹ năng lắng nghe và phản hồi hiệu quả; Kỹ năng đàm phán (thương lượng). Phương pháp giảng dạy: Tổ chức các bài tập cá nhân, bài tập nhóm; dạy học bằng trải nghiệm, tình huống giả định; dạy học nêu vấn đề. Phương pháp đánh giá: Thực hành (thực hành 1: 20%; thực hành 2:30%; thực hành tổng hợp: 50%). Học phần học trước: Không.