kynanglanhdao

  1. Mục tiêu học phần:
  • Về kiến thức: Sinh viên hiểu và vận dụng được các lý thuyết cơ bản về lãnh đạo, các phương pháp lãnh đạo và những kỹ năng của người lãnh đạo trong công tác lãnh đạo và ra quyết định cụ thể ở một tổ chức hay đơn vị.
  • Về kỹ năng: Sinh viên phải ứng dụng được kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình, giao tiếp trong thu thập, phân tích thông tin phục vụ môn học. Ngoài ra, kỹ năng về tin học văn phòng, ngoại ngữ chuyên ngành, tra cứu thông tin và năng lực, thuyết phục, quản lý, lãnh đạo của người học cũng được khai thác sử dụng trong môn học này.
  • Về các mục tiêu khác (thái độ học tập): Sinh viên được rèn luyện tính chủ động, sáng tạo và tích cực trong khi tham gia môn học; Giữ vững đạo đức nghề nghiệp, chủ động và chuyên nghiệp trong công việc chuyên môn.

 

  1. Mô tả nội dung vắn tắt của học phần:

Kỹ năng lãnh đạo (Leadership Skills). (2TC: 1 – 1 – 4): Tổng quan về kỹ năng lãnh đạo; Kỹ năng tạo động lực; Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức; Kỹ năng giao tiếp và đàm phán; Kỹ năng ra quyết định. Nội dung học phần: Cung cấp những kiến thức cơ bản trong lãnh đạo, ra quyết định và cách xử lý tình huống trong công tác lãnh đạo. Phương pháp giảng dạy: Cung cấp các kiến thức lý thuyết và hướng dẫn thực hành cách giải quyết các tình huống giả định trong lãnh đạo quản lý. Chia nhóm thực hành theo chủ đề. Phương pháp đánh giá: Theo quy định của Học viện. Học phần học trước: Không.