kynanghoinhapquocte

  1. Mục tiêu học phần:
  • Về kiến thức: Xác định được các phương thức tiếp cận hiệu quả văn hóa nước ngoài để nâng cao hiệu quả giao tiếp, ứng xử và hợp tác hiệu quả. Hiểu rõ các nguyên tắc, cách thức cần thiết khi giao tiếp với người nước ngoài; Xác định được tầm quan trọng của việc sử dụng các phương tiện hữu ích trong giao tiếp với người nước ngoài. Chỉ ra được những điều nên tránh trong giao tiếp với bạn bè quốc tế. Phân tích được các thách thức và biện pháp ứng phó hiệu quả. Phân biệt được rõ mục đích của làm việc độc lập và làm việc hợp tác, liên kết. Xác định được các nguyên tắc làm việc độc lập và làm việc hợp tác.
  • Về kỹ năng: Có khả năng thực hiện độc lập không cần hướng dẫn các phương thức tiếp cận văn hóa người nước ngoài; kỹ năng giao tiếp hiệu quả với người nước ngoài. Vận dụng linh hoạt các kỹ năng làm việc độc lập, kỹ năng hợp tác liên kết trong các tình huống giả định cũng như tình huống thực tế. Có khả năng vận dụng các kỹ thuật ứng phó khi gặp các thách thức trong một môi trường mới.
  • Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Chủ động, tích cực và sáng tạo trong quá trình tham gia học tập học phần; Phát huy tính tương tác trong học tập. Sẵn sàng, chủ động áp dụng các kỹ năng được học trong học phần để dễ dàng hội nhập với cuộc sống nói chung khi tiếp cận với người nước ngoài hoặc môi trường sống ở nước ngoài nói riêng. Nhận thức đúng đắn về vai trò của học phần đối với cuộc sống và nghề nghiệp sau này. Tự tin vận dụng kiến thức và kỹ năng đã học của học phần để góp phần hội nhập thành công.
  1. Mô tả nội dung vắn tắt của học phần:

Kỹ năng hội nhập (Intergration Skills): (2TC: 1-1-4): Kỹ năng tiếp cận văn hóa nước ngoài; Nghệ thuật giao tiếp với người nước ngoài; Kỹ năng ứng phó với thách thức; Kỹ năng làm việc độc lập; Kỹ năng hợp tác liên kết. Phương pháp giảng dạy: Tổ chức các bài tập cá nhân, bài tập nhóm; dạy học bằng trải nghiệm, tình huống giả định; dạy học nêu vấn đề. Phương pháp đánh giá: Thực hành (thực hành 1: 20%; thực hành 2:30%; thực hành tổng hợp: 50%). Học phần học trước: Không.