kynanglamviecnhom

  1. Mục tiêu học phần:

Sau khi học xong học phần này, sinh viên đạt được:

– Về kiến thức: Trình bày được khái niệm, vai trò, tầm quan trọng của kỹ năng làm việc theo nhóm. Phân tích được các yêu cầu về cách thức tổ chức, phương pháp quản lý, điều hành nhóm, cách thức làm việc theo nhóm, nguyên nhân xung đột nhóm và cách giải quyết xung đột nhóm.

– Về kỹ năng: Có kỹ năng tổ chức và hình thành nhóm, có kỹ năng làm việc theo nhóm (lập kế hoạch làm việc theo nhóm, triển khai các hoạt động của nhóm, giám sát, điều chỉnh kế hoạch nhóm, phối hợp với các thành viên trong nhóm, giao tiếp trong nhóm, thảo luận và ra quyết định trong nhóm, đánh giá kết quả làm việc nhóm, giải quyết xung đột nhóm và khích lệ các thành viên trong nhóm), có kỹ năng quản lý và điều hành nhóm (vai trò trưởng nhóm và các thành viên trong nhóm, giao việc cho nhóm, họp nhóm, tập hợp công việc của các cá nhân trong nhóm…)

– Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Chủ động, tích cực trong học tập. Có tinh thần và thái độ phù hợp khi làm việc theo nhóm. Có ý thức áp dụng kiến thức, kỹ năng vào hoạt động học tập và trong cuộc sống.

  1. Mô tả nội dung vắn tắt của học phần:

Kỹ năng làm việc nhóm (Teamwork Skills): Khái niệm nhóm và làm việc theo nhóm; Các kỹ năng làm việc theo nhóm; Quản lý và điều hành nhóm. Phương pháp giảng dạy: Tổ chức các bài tập cá nhân, bài tập nhóm; dạy học bằng trải nghiệm, tình huống giả định; dạy học nêu vấn đề. Phương pháp đánh giá: Thực hành (thực hành 1: 20%; thực hành 2: 30%; thực hành tổng hợp: 50%). Học phần học trước: Không.