Thông báo hướng dẫn thi trực tuyến môn học kỹ năng mềm kỳ 1, năm học 2020-2021

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KỸ NĂNG MỀM

Số: 22/TB-TTKNM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                      Hà Nội, ngày 19 tháng 02  năm 2021

 Thông báo

V/v hướng dẫn thi trực tuyến môn học kỹ năng mềm kỳ 1, năm học 2020-2021

            Căn cứ hướng dẫn thi online của Học viện về việc thi cuối kỳ học kỳ 1, năm học 2020-2021, Trung tâm thông báo tới sinh viên cách thức thi như sau:

1. Hình thức thi:

– Hình thức: tự luận (60 phút)

– Đề thi được sử dụng tài liệu

– Trường hợp không kết nối được mạng internet, sinh viên cần làm đơn (theo mẫu) gửi về email: ttkynangmem@vnua.edu.vn trước ngày 26/2/2021 hoặc liên hệ cán bộ Trung tâm để giải quyết. (ĐT: Cô Huyền 037.666.0316).

2. Quy trình thi:

– Sinh viên vào lớp ít nhất trước 15 phút để điểm danh và chuẩn bị thi.

– Cán bộ coi thi sẽ hướng dẫn hình thức làm bài và nộp bài, kiểm tra đường truyền internet trước khi bắt đầu thi.

– Sinh viên làm bài thi trên giấy. Sau khi kết thúc thời gian thi, sinh viên chụp ảnh và sử dụng phần mềm Scan trên điện thoại/máy scan chuyển bài làm thành file PDF và lưu tên file theo quy định: Mã sinh viên_Mã học phần_Tên học phần_nhóm thi và nộp bài trên nhóm MS Team.

– Thời gian tổ chức thi từ lúc bắt đầu làm bài đến khi thu bài: 120 phút trong đó thời gian làm bài là 60 phút/học phần.

– Sinh viên phải giữ lại bài thi để nộp lưu khi trở lại trường.

Trung tâm trân trọng thông báo!

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now Button