Trung tâm có các chức năng cung cấp dịch vụ đào tạo kỹ năng mềm cho tất cả các đối tượng là người học của Học viện Nông nghiệp Việt Nam và các đối tượng khác có nhu cầu.

ky-nang-mem(11)

 1. Kỹ năng giao tiếp
 2. Kỹ năng làm việc nhóm
 3. Kỹ năng quản lý bản thân
 4. Kỹ năng tìm kiếm việc làm
 5. Kỹ năng làm việc nhóm
 6. Kỹ năng hội nhập quốc tế
 7. Kỹ năng giải quyết vấn đề
 8. Kỹ năng ra quyết định
 9. Kỹ năng quản lý thời gian
 10. Kỹ năng quản lý dự án
 11. Kỹ năng học tập
 12. Tư duy sáng tạo
 13. Kỹ năng đặt mục tiêu
 14. Kỹ năng thuyết trình
 15. Kỹ năng bán hàng online
 16. Kỹ năng theo đơn đặt hàng
 17. Kỹ năng tổ chức công việc hiệu quả
 18. Kỹ năng vượt qua khủng hoảng

Có 6 kỹ năng là môn học bắt buộc cho sinh viên hệ chính quy của Học viện từ khóa 61 trở đi (đối với bậc đại học); từ khóa 8 trở đi (đối với bậc cao đẳng) là các kỹ năng từ 1 đến 6. Các kỹ năng khác sẽ mở lớp theo nhu cầu của người học.[:en]Trung tâm có các chức năng cung cấp dịch vụ đào tạo kỹ năng mềm cho tất cả sinh viên chính quy của Học viện Nông nghiệp Việt Nam và các đối tượng khác có nhu cầu.

ky-nang-mem(11)

 1. Kỹ năng giao tiếp
 2. Kỹ năng làm việc nhóm
 3. Kỹ năng quản lý bản thân
 4. Kỹ năng tìm kiếm việc làm
 5. Kỹ năng làm việc nhóm
 6. Kỹ năng hội nhập quốc tế
 7. Kỹ năng giải quyết vấn đề
 8. Kỹ năng ra quyết định
 9. Kỹ năng quản lý thời gian
 10. Kỹ năng quản lý dự án
 11. Kỹ năng học tập
 12. Tư duy sáng tạo
 13. Kỹ năng đặt mục tiêu
 14. Kỹ năng thuyết trình
 15. Kỹ năng bán hàng online
 16. Kỹ năng theo đơn đặt hàng
 17. Kỹ năng tổ chức công việc hiệu quả
 18. Kỹ năng vượt qua khủng hoảng

Có 6 kỹ năng là môn học bắt buộc cho sinh viên khóa 61 của Học viện là các kỹ năng từ 1 đến 6. Các kỹ năng khác sẽ mở lớp theo nhu cầu của người học.