Trung tâm đào tạo kỹ năng mềm – Học Viện Nông nghiệp Việt Nam

v5630

Địa chỉ: Phòng 105 – 108 Nhà cán bộ A1 – Học viện Nông nghiệp Việt nam

Email: ttkynangmem@vnua.edu.vn

Điện thoại: 04.6261.7545 – Hotline: 0167.666.0316