TB v/v cấp chứng chỉ kỹ năng mềm đợt xét tháng 10/2020 và các đợt xét từ năm 2018

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KỸ NĂNG MỀM

Số: 20/TB -TTKNM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

         Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2020

THÔNG BÁO

V/V cấp chứng chỉ kỹ năng mềm đợt xét tháng 10/2020 và các đợt xét năm từ năm 2018

         Căn cứ vào Quyết định số 1173/QĐ-HVN ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam về việc phê duyệt Đề án chuẩn hóa quản lý đào tạo kỹ năng mềm.

Căn cứ Quyết định số 1936/QĐ-HVN ngày 09 tháng 07 năm 2018 về việc Quyết định quy định định mức một số khoản thu, chi các học phần kỹ năng mềm của Giám đốc Học viện Nông Nghiệp Việt Nam phê duyệt.

Căn cứ Quyết định số 4326/QĐ-HVN ngày 19 tháng 11 năm 2020 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam về việc công  nhận sinh viên hệ đại học, cao đẳng hệ chính quy đủ điều kiện cấp chứng chỉ kỹ năng mềm đợt xét tháng 10 năm 2020.

* Các danh sách sinh viên đủ điều kiện cấp chứng chỉ

+ Đợt xét tháng 9/2018 (Đính kèm);

+ Đợt xét tháng 6/2019 (Đính kèm);

+ Đợt xét tháng 9/2019 (Đính kèm);

+ Đợt xét tháng 3/2020 (Đính kèm);

+ Đợt xét tháng 10/2020 (Đính kèm).

– Riêng danh sách đợt xét tháng 10/2020, sinh viên tới đăng ký nộp lệ phí chứng chỉ và nhận chứng chỉ sau 02 tuần. Sinh viên cần mang theo thẻ sinh viên/chứng minh thư tới nhận chứng chỉ.

* Thu lệ phí, cấp chứng chỉ

         – Mức thu: 20.000 đồng/chứng chỉ.

         – Thời gian cấp phát: Chiều thứ 3, Chiều thứ 5 hàng tuần

         – Địa điểm: Phòng 105 – Khu làm việc của các Khoa, Viện, Trung tâm (cạnh giảng đường A)

         Sau thời gian trên sinh viên không lấy chứng chỉ sẽ chịu trách nhiệm theo Quy định quản lý chứng chỉ tại Trung tâm. Những sinh viên chưa hoàn thành lệ phí cấp chứng chỉ môn học kỹ năng mềm sẽ không đủ điều kiện cấp phát bằng tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng hệ chính quy theo yêu cầu về chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo.

Trung tâm Đào tạo kỹ năng mềm kính đề nghị các sinh viên có tên trong danh sách trên thực hiện đúng nội dung thông báo trên.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now Button