Thông báo đốc thu học phí kỹ năng mềm kỳ 1, năm học 2021-2022

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KỸ NĂNG MỀM

Số: 31/TB -TTKNM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

         Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2021

THÔNG BÁO

Về việc đốc thu học phí môn học kỹ năng mềm

Học kì 1, năm học 2021 – 2022 

 Căn cứ Quyết định số 1936/QĐ-HVN ngày 09 tháng 7 năm 2018 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam về việc quy định định mức một số khoản thu, chi các học phần kỹ năng mềm.

Căn cứ Thông báo số 30/TB-TTKNM ngày 17/8/2021 về lịch thu học phí môn học kỹ năng mềm học kỳ 1, năm học 2021-2022 đến ngày 09/10/2021.

Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn nhiều sinh viên chưa có số tài khoản trên hệ thống và chưa cập nhật được lịch thu học phí.

Do vậy, Trung tâm đốc thu học phí của sinh viên đăng ký môn học kỹ năng mềm trên hệ thống đào tạo, học kỳ 1 năm học 2021-2022 như sau:

1. Hình thức:Thu học phí qua tài khoản ngân hàng Viettinbank của sinh viên.

2. Lịch thu:

Trung tâm quét học phí qua tài khoản từ 10/11/2021 đến 16 giờ ngày 10/12/2021.

(DSSV chưa nộp học phí đợt 1 và chưa có số tài khoản trên hệ thống)

3. Mức học phí

MỨC THU: 460.000 ĐỒNG/KỸ NĂNG

Sinh viên nộp tiền vào tài khoản: Học phí + 50.000đ (tiền duy trì tài khoản) để đủ điều kiện quét tài khoản qua hệ thống ngân hàng.

Lưu ý: Sinh viên cần nộp đủ học phí cả các học phần khác trong chương trình. Trường hợp sinh viên chưa có số tài khoản cá nhân sinh viên nhắn tin tới SDT: 035.276.3680 (Masinhvien_Sotaikhoan Vietinbank)   

                              

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now Button